سوابق تحصيلی

 سوابق تحصيلي :

 مدرک

محل تحصيل

رشته و گرايش

معدل

دکتري

دانشگاه IOWHE امريکا

دکترا مهندسی صنایع - مديريت استراتژيک  

A

کارشناسي ارشد

دانشگاه IOWHE امريکا

کارشناسی ارشد مهندسي صنايع- صنايع

A

کارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی ارشد مهندسی صنايع- مدیریت سيستمهاوبهروري

02/17

کارشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي

مهندس صنايع-توليد صنعتی

65/16

ديپلم

هنرستان امام صادق(ع)

فني- ماشين ابزار

____